BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Trung ương Đảng: Khảo sát hoạt động, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh

Cập nhật ngày: 30/05/2012 - 05:11

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định số 222-QĐ/TW, ngày 8.5.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Văn phòng Trung ương Đảng đã thành lập các Đoàn khảo sát về thực hiện Quy định này tại một số tỉnh, thành phố.

Mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Quyền- Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc thực hiện Quy định 222/QĐ-TW trong 3 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Phó Chánh VP Trung ương Đảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Báo cáo của Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, 3 năm qua Văn phòng Tỉnh uỷ đã thể hiện tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã giúp cấp uỷ trong việc quản lý tài chính, tài sản của Tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, bảo đảm đúng nguyên đắc, chế độ quy định. Về thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trực tiếp là Thường trực Tỉnh uỷ, giao nhiệm vụ thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác thẩm định, thẩm tra. Kết quả thẩm định trình cấp uỷ trên 180 nội dung đề án, công tác thẩm định văn bản trình cấp uỷ từng bước được nâng lên. Văn phòng Tỉnh uỷ thường xuyên phối hợp với các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương và của Tỉnh uỷ về kinh tế - xã hội, nội chính… Ngoài ra còn thực hiện tốt một số nhiệm vụ như việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh uỷ; tham mưu, kiến nghị với Thường trực Tỉnh uỷ xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh uỷ giao. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng…

Trong buổi làm việc, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh còn đề xuất các kiến nghị như: tuỳ tình hình thực tế của địa phương, giao thẩm quyền cho thường trực cấp uỷ quyết định việc tách, nhập hoặc giữ nguyên các phòng trực thuộc và số lượng các phó chánh văn phòng cấp uỷ cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Văn phòng Trung ương xem xét, kiến nghị xét duyệt cho văn phòng Đảng uỷ xã, phường, thị trấn 1 biên chế, vì hiện nay văn phòng Đảng uỷ xã, phường, thị trấn không có biên chế, mà chỉ tiếp nhận hợp đồng nên thường xuyên thay đổi nhân sự, rất khó cho việc thực hiện công tác chuyên môn, nhất là công tác văn thư, lưu trữ. Sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng các huyện, Thị uỷ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Quyền biểu dương những kết quả mà Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh đạt được trong những năm qua, và nhận xét Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh là một trong những đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả 2 chức năng và 5 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 222-QĐ/TW. Tuy nhiên, đồng chí nhắc nhở cán bộ Văn phòng cần có nhiều sáng kiến hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

TỐ TUẤN

 

 


 
Liên kết hữu ích