baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng TW triển khai Chỉ thị về đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 11/11/2009 - 02:43

Sáng 10.11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương để triển khai một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị Khoá 10 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, các vị Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã nghe hướng dẫn về chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và một số định hướng chuẩn bị Báo cáo chính trị tại Đại hội 11 của Đảng; Tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố.

Theo hướng dẫn, trong quá trình tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng, văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương cần lưu ý Báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển); Báo cáo Chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (giai đoạn 2011-2020); Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Việc tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện này nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời giúp các cấp uỷ Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương cho biết những công việc mà hệ thống văn phòng cấp uỷ và Văn phòng Trung ương Đảng tập trung làm trong thời gian tới: Xây dựng một chương trình làm việc khoa học cho các cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ 11; tham gia xây dựng, đóng góp vào các văn kiện đại hội và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của văn phòng cấp uỷ các cấp, các cơ quan của Đảng để tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên, nhân dân vào các Văn kiện trình đại hội sắp tới.

(Theo VOV News)