BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam phấn đấu đạt thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất khu vực

Cập nhật ngày: 02/12/2009 - 05:57

Bộ Chính trị xác định công tác phụ nữ cần phải được tăng cường hơn nữa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Chương trình hành động của Chính phủ từ nay đến năm 2020 xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan ở trung ương và địa phương trong triển khai công tác phụ nữ.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình.

Tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của phụ nữ

Một trong 7 nhiệm vụ hàng đầu trong Chương trình hành động của Chính phủ về vấn đề này là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị về bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và sự phối hợp liên ngành thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ.

Đặc biệt, cần nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thông qua tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của phụ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ; lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức nữ.

Chính phủ chủ trương quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc bảo đảm cho nữ cán bộ, công chức tham gia quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế đảm bảo thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định và tăng tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.

Đánh giá tổng quát của Chính phủ cho thấy, trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chiếm 50,2% tỷ trọng lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, bảo đảm đời sống, xoá đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế. Trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, phụ nữ ngày càng có những đóng góp quan trọng.

Phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, đưa nước ta trở thành điểm sáng về thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, được quốc tế đánh giá cao.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hoá, xã hội, phụ nữ chiếm 70% lực lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường và 57% lực lượng lao động ngành y tế.

Trong lĩnh vực chính trị, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển. Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu châu Á về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, được Liên Hợp Quốc đánh giá là điểm sáng về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

(Theo chinhphu.vn)