Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông, bảo đảm trật tự ATGT.