Tây Ninh: Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh.