Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Chi phí trao học bổng do Trường Nhật ngữ Đông Du (TP.HCM) hỗ trợ.