Ứng phó đại dịch COVID-19: Nhiều phương án học trực tiếp

Năm học 2021-2022, nhiều học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Các địa phương có nhiều cách ứng phó để học sinh được đến trường.