Ngành Giáo dục trước “cơn bão truyền thông đen”

Ai cũng biết, ngành Giáo dục còn nhiều hạn chế, do đó, mọi ý kiến đóng góp, thậm chí phê bình để sửa chữa những hạn chế, tồn tại là đáng hoan nghênh. Nhưng, ý kiến đóng góp, phê phán cần trên cơ sở sự thật, với tinh thần xây dựng chứ không phải chỉ nói nhằm thoả mãn ý đồ cá nhân hoặc câu... bình luận.