Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 

Cập nhật ngày: 28/06/2020 - 07:10

BTNO - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 893 ngày 25.6.2020 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, Đề án cũng nhằm đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý CBCCVC, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2020 và năm 2021 sẽ hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến năm 2022 sẽ đưa cơ sở dữ liệu quốc gia này vào quản lý, khai thác sử dụng. Đến năm 2023 sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay cho sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch của CBCCVC khi thực hiện tuyển dụng, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm…

Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước lưu trữ tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý vận hành. Cơ sở dữ liệu CBCCVC thành phần của từng bộ, ngành và địa phương do các bộ, ngành và địa phương đó xây dựng, quản lý, vận hành.

N.D