Xây dựng Đảng: Tây Ninh có 5 đảng bộ thí điểm mô hình nhất thể hoá

Cập nhật ngày: 20/11/2012 - 05:23

Xã Phan, huyện Dương Minh Châu là một trong 5 đơn vị thực hiện thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch. Trong ảnh là Trường Tiểu học xã Phan.

(BTNO) – Nhất thể hoá Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn là mô hình đang được thí điểm tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước theo Kết luận số 223/KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 25-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương. Tại Tây Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chọn 5 đảng bộ làm điểm, gồm các xã Phan (huyện Dương Minh Châu), Tân Lập (huyện Tân Biên), An Bình (huyện Châu Thành), thị trấn huyện Gò Dầu và phường 2 (Thị xã).

Theo Tỉnh uỷ Tây Ninh, mô hình nhất thể hoá Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) có khá nhiều ưu điểm. Theo đó, việc đề ra nghị quyết, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của đảng bộ được đảm bảo, chính xác hơn, rút ngắn được thời gian; sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công việc ngày càng gắn bó, dân chủ hơn. Đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã đã góp phần cùng cấp uỷ đề ra nghị quyết lãnh đạo và chịu trách nhiệm cùng UBND tổ chức thực hiện, nên tính khả thi của nghị quyết cao hơn, xử lý nhanh, khoa học và có hiệu quả những vấn đề phát sinh, xảy ra trên địa bàn.

Hoạt động lãnh đạo điều hành của đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã từng bước ổn định, thể hiện được năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, huy động được lực lượng để thực hiệm nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có điều kiện tiếp thu nhanh, trực tiếp các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện. Có được nhiều kênh thông tin, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ tham mưu giúp việc, nhất là các đồng chí Phó bí thư và Phó chủ tịch UBND. Quyền hạn Bí thư và Chủ tịch được tập trung nên trong chỉ đạo, điều hành thuận lợi và đạt hiệu quả.

Theo đánh giá của Tỉnh uỷ Tây Ninh, việc thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hoá của tỉnh cơ bản đáp ứng được tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Về tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt cũng như chế độ phụ cấp, tỉnh quy định cao hơn Trung ương.

Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình này cũng còn bất cập; chức trách, nhiệm vụ trước đây của 2 người chuyên trách, nay giao lại cho một người thực hiện thì không thể bao quát, nhất là đối với những xã chỉ có một Phó chủ tịch. Hiện nay do các đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch ở 4 đơn vị được chọn làm thí điểm (Thị trấn huyện Gò Dầu, Tân Lập, An Bình, phường 2) đã lần lượt trúng cử chức vụ cao hơn và rút khỏi vị trí chủ chốt, thay bằng một số đồng chí trẻ, chưa thạo việc nên bước đầu tác dụng, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý hạn chế so với trước.

Đ.H.T