BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại

Cập nhật ngày: 03/04/2011 - 09:57

Ngày 29.3.2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ số lượng, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Phiên họp thường kỳ tháng 2.2011 của UBND tỉnh thiông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015

Theo chương trình này, đến năm 2015, các cơ quan hành chính Nhà nước phải xác định được chức năng, nhiệm vụ một cách phù hợp, không chồng chéo, trùng lắp; phân định rõ giữa các cấp chính quyền, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước. Các thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ; phấn đấu giảm 30% chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan hành chính Nhà nước. Rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc, cải tiến và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc thật khoa học, phấn đấu đến năm 2015 giảm 1/3 thời gian giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức tại cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được triển khai trên diện rộng, chất lượng dịch vụ công được nâng cao, nhất là trên lĩnh vực giáo dục, y tế. 100% các cơ quan hành chính thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm, có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất thi hành công vụ, khắc phục xong về cơ bản tình trạng công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, phấn đấu đến năm 2015, 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử; hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện và tỉnh có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tiếp tối thiểu tới người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt các mục tiêu cơ bản nêu trên, UBND tỉnh đề ra các giải pháp như người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình và kết quả triển khai cải cách hành chính trong phạm vi mình phụ trách. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, gắn cải cách hành chính với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ, yếu kém trong công tác cải cách hành chính; khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính. Nâng cao trình độ, năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, coi đây là một đột phá trong cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; của tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; công bố công khai nội dung kết luận đối với tổ chức và cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

PV