BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng thế hệ thanh niên có tri thức, năng lực trong hội nhập quốc tế

Cập nhật ngày: 13/09/2009 - 10:05

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có tri thức, năng lực trong hội nhập quốc tế.

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến.

Triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh, thiếu niên, tiến tới hoàn thành phổ cập THCS cho thanh niên vào năm 2012; phấn đấu phổ cập giáo dục PTTH cho thanh niên ở đô thị vào năm 2020; triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên tiếp tục học tập lên bậc cao hơn, nâng trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

Tiếp tục triển khai đào tạo theo chuẩn và đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực; xây dựng một số cơ sở giáo dục đào tạo đạt trình độ quốc tế. Triển khai thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý và sau cải tạo.

Đào tạo lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

Tập trung đào tạo để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; đồng thời, có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút thanh niên có tay nghề và trình độ cao tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thanh niên vay giải quyết việc làm.

Các cấp chính quyền thường xuyên phối hợp với các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động như: "Ngày hội tư vấn nghề nghiệp", "Hội chợ việc làm", gặp gỡ trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động để tạo cơ hội học nghề - lập nghề cho thanh niên. Phát triển mô hình "Dạy nghề lưu động" gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, quân nhân xuất ngũ.

Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị. Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn và điều kiện để tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài tham gia phát triển đất nước.

(Theo chinhphu.vn)