BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm ngân sách

Cập nhật ngày: 06/08/2011 - 11:00

Với 487/487 ý kiến tán thành (chiếm 97,4% tổng số đại biểu), Quốc hội khoá XIII đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009.  

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 629.187 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008, thu từ quỹ dự trữ tài chính, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 715.216 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2009 sang năm 2010.

Bội chi Ngân sách Nhà nước được Quốc hội phê chuẩn là 114.442 tỷ đồng, bằng 6,9% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước: Vay trong nước 78.150 tỷ đồng và vay ngoài nước là 36.292 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 theo quy định; Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị xem xét, khắc phục những tồn tại đã nêu trong Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính- Ngân sách và kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và của các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác.

Nghị quyết cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trng quản lý, điều hành ngân sách đã được phát hiện và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

(Theo VOV)