Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 10/07/2019 - 07:06

BTN - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có chỉ đạo về việc yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phòng, chống tham nhũng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và đặc biệt quan trọng để thực hiện và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, tiên phong trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình thì phải chỉ đạo xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công táo những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện các quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Thường xuyên rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”.

Đẩy mạnh công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm chặt chẽ, công khai và minh bạch; chú trọng bố trí người có phẩm chất, đạo đức, năng lực đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là vị trí trưởng đoàn, bảo đảm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực chất, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7.12.2015 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với chủ trương và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan báo, đài và nhân dân trong phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Hy Uyên