baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

7 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Cập nhật ngày: 11/01/2011 - 09:46

Năm 2011, phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7-7,5% so với năm 2010.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự đoán ngân sách nhà nước năm 2011.

Năm 2011, phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7-7,5%, so với năm 2010; chỉ số tăng giá tiêu dùng tăng không quá 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2010, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu; bội chi ngân sách nhà nước ở mức khoảng 5,35% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 40%GDP;...

Để thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có kết quả 7 nhóm giải pháp chủ yếu.

7 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Thứ nhất, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cụ thể là phải kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định thị trường; kiểm soát nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; duy trì bảo đảm ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; tăng cường kỷ luật tài chính, phấn đấu giảm bội chi ngân sách, bảo đảm dư nợ Chính phủ, nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, một số giải pháp cụ thể như phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng; đẩy mạnh cải cách nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;...

Thứ ba, triển khai quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ.

Thứ tư, đảm bảo an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thứ năm, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Thứ bảy, tăng cường quốc phòng, an ninh , bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay trong tháng 1.2011, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể của từng Bộ, cơ quan, địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội thông qua; đồng thời xây dựng khung theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Trong năm 2010 vừa qua, Chính phủ đã xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ và điều chỉnh kịp thời khi tình hình thay đổi; chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, linh hoạt; đoàn kết, nhất trí cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả là tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 6,78%; kim ngạch xuất khẩu đạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2009; nhập siêu giảm mạnh, bằng 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển tăng 17,1% so với năm 2009, bằng khoảng 41,9% GDP; thu ngân sách trong điều kiện khó khăn vẫn đạt khá, vượt dự toán năm, tăng 19,4% so với năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng đạt hiệu quả rõ nét. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, đạt nhiều thành tựu lớn, ghi dấu ấn sâu đậm, góp phần nâng cao uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Cải cách hành chính chuyển biến tốt hơn, đã triển khai có hiệu quả Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực và đạt được một số kết quả cụ thể.

(Theo chinhphu.vn)