Đến thời điểm này, kết thúc học kỳ I, số lượng học sinh có nhu cầu chuyển tổ hợp không nhiều nhưng không phải không có.