Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sáu năm tổ chức lại bộ máy nhà nước

Bài 2: Giảm số lượng đơn vị sự nghiệp 

Cập nhật ngày: 22/11/2023 - 22:43

BTN - Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 22.5.2018 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Học viên thực hành vi tính tại Trường trung cấp  Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh. Ảnh: Ngô Tuyết

UBND tỉnh đã phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm của 20/20 sở, ban, ngành tỉnh, 9/9 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 521/521 đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc của 29/29 cơ quan hành chính và 489/521 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 17.2.2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1261/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 6.9.2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 40-KL/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18.7.2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý tiếp tục rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế, quản lý biên chế theo vị trí việc làm.

Ngày 20.9.2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Hiện tại, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện sắp xếp cơ bản bảo đảm cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý theo từng chức danh trong cơ quan, đơn vị.

Do các bộ, ngành chậm ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý và hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ… làm ảnh hưởng đến việc xây dựng vị trí việc làm tại địa phương. Việc xác định định mức biên chế công chức, viên chức còn chung chung, chưa có tiêu chí rõ ràng nên khó khăn trong công tác thẩm định đề án vị trí việc làm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ công theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện tại, tỉnh đã ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công ở các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động - thương binh và xã hội, lưu trữ, xây dựng, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, tư pháp.

Tỉnh đã tích cực thực hiện việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công và đã ban hành các danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực: đào tạo nghề trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đào tạo trình độ sơ cấp đối với nghề lái xe ô tô hạng B2 và C áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án khuyến nông; định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng sư phạm.

Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ở địa phương còn chậm do một số phí chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ theo Luật Giá. Việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật trong một số lĩnh vực gặp khó khăn do Trung ương chưa kịp ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật nên không có cơ sở pháp lý để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho các lĩnh vực tại địa phương.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm ngày 31.12.2022 là 522 đơn vị và thời điểm ngày 30.6.2023 là 521.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, phổ thông, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học. Hiện tại có 4 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm Trường TH và THCS Long Phước, Trường TH và THCS xã Phan, Trường TH và THCS Bến Củi, Trường TH và THCS Trưng Vương). Tính đến ngày 30.6.2023, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập  lĩnh vực giáo dục - đào tạo là 423 đơn vị, giảm 98 đơn vị so với năm 2015 (thời điểm ngày 31.12.2021 là 440 đơn vị).

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại thời điểm 31.12.2021 là 16 đơn vị, tại thời điểm 30.6.2023 có 16 đơn vị, giảm 1 đơn vị so với năm 2015 (thực hiện hợp nhất Trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh và Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh thành Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh). Tỉnh cũng đã quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở tổ chức lại 9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và giao về Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. Qua sắp xếp, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của địa phương hiện nay đã phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực y tế: số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế tại thời điểm ngày 31.12.2021 là 18 đơn vị, tại thời điểm ngày 30.6.2023 là 17 đơn vị, giảm 14 đơn vị so với năm 2015.

Ở cấp tỉnh, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ và Trung tâm Phòng, chống sốt rét, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế.

Cấp huyện thực hiện thống nhất theo mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số kế hoạch hoá gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Sở Y tế tham mưu việc tổ chức lại trung tâm y tế tuyến huyện trên cơ sở giải thể 9 trung tâm dân số - KHHGĐ để sáp nhập về trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

 Lĩnh vực khoa học và công nghệ: tỉnh đã sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng ở địa phương chỉ có tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch: Thực hiện nghị quyết, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, cơ bản phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch tại thời điểm 31.12.2021 là 17 đơn vị, tại thời điểm 30.6.2023 là 17 đơn vị, giảm 18 đơn vị so với năm 2015.

Việt Đông

(còn tiếp)

Tin liên quan
  • Bài 1: Hoàn thiện tổ chức bộ máy 

    Bài 1: Hoàn thiện tổ chức bộ máy

    Kết luận của Bộ Chính trị là chỉ đạo mới nhất về đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng của đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi cả nước, sau 6 năm triển khai, tính từ tháng 10.2017