Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Ban hành Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 

Cập nhật ngày: 30/08/2021 - 13:52

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch học tập và triển khai chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (gọi tắt là Chuyên đề toàn khoá).

Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch này nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, nêu gương trong học tập, làm theo, nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.  

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong nhiệm kỳ; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.

Căn cứ tình hình thực tiễn, việc tổ chức học tập và triển khai tổ chức thực hiện cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh và địa phương trên tinh thần linh động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề toàn khoá tập trung vào một số nội dung: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị về việc học tập và làm theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa để triển khai tổ chức thực hiện, có sự kế thừa, phát huy kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các mô hình, giải pháp đang triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2021, mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xác định vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện tạo bước đột phá mới trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nền tảng triển khai thực hiện các chuyên đề những năm tiếp theo.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo; tiếp tục đề ra mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo sát hợp với thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Việc học tập và làm theo cần tập trung làm tốt ba nội dung trọng tâm: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu trong thực hiện với phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; coi việc thực hành trách nhiệm nêu gương cùng với mức độ hoàn thành trách nhiệm công vụ là thước đo để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Công văn số 3058/UBND-NC, ngày 28.10.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công văn số 3232/UBND-NC, ngày 15.11.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về văn hóa công vụ và các văn bản có liên quan; kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; là nội dung quan trọng trong phát động phong trào thi đua yêu nước hằng năm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Căn cứ nội dung cốt lõi Chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hằng năm, từng đảng viên viết nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát với chức trách, nhiệm vụ được giao theo Công văn số 148-CV/TU, ngày 19.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và hướng dẫn thực hiện của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp cấp uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội vận dụng Công văn số 434-CV/BTGTU, ngày 19.4.2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đăng ký cam kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hằng năm; định kỳ, cuối năm nhận xét, đánh giá việc thực hiện một cách phù hợp.

Kết quả thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, sơ kết (03 năm), tổng kết (05 năm) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII).

Các chi bộ đưa nội dung Chuyên đề toàn khoá vào sinh hoạt chính trị tư tưởng định kỳ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ; là cơ sở để đảng viên tự phê bình và phê bình, đề ra nội dung học tập và làm theo vào sổ tay sinh hoạt của đảng viên.

Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Đ.H