baotayninh.vn

Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – phương thuốc hữu hiệu phòng chống “diễn biến hoà bình” 

Cập nhật ngày: 14/09/2023 - 09:22

BTNO - Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là phương thuốc hữu hiệu để đập tan sự hoài nghi, thù địch, quan điểm sai trái phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ với chủ đề “Ánh sáng soi đường” tại Tiểu đoàn 14.

Âm mưu cơ bản, xuyên suốt, lâu dài của các thế lực thù địch là xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, dập tắt phong trào cách mạng tiến bộ, thiết lập trật tự thế giới mới.

Với các chiêu trò “ngoại giao thân thiện”, “dân chủ nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “phi chính trị hoá quân đội”, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hiện nay, các thế lực thù địch liên tục thay hình đổi dạng để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, với mưu toan phá hoại thành quả cách mạng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đưa nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Bài học từ sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu chỉ ra rằng, hãy cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hoà bình”, nếu thờ ơ, mất cảnh giác, sao nhãng, hay coi thường nó thì chúng ta sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt. Sự chủ quan, duy ý chí của Đảng Cộng sản Liên Xô và các Đảng Cộng sản ở Đông Âu đã khiến chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này sụp đổ.

Nhưng cũng nhờ đó đã chỉ ra rằng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nếu Đảng Cộng sản nào coi thường chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; vi phạm các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin, có những nhận thức không đúng, làm trái quy luật khách quan, mắc bệnh chủ quan, duy ý chí trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thì tất yếu, Đảng Cộng sản ấy mất vai trò lãnh đạo, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước đó sẽ sụp đổ, nhân dân sẽ phải chịu cảnh lầm than, chiến tranh, xung đột vũ trang, mâu thuẫn dân tộc là những điều không thể tránh khỏi.

C. Mác, người sáng lập chủ nghĩa Mác, người thầy vĩ đại của của giai cấp công nhân quốc tế, người khởi nguồn cho chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học trên phạm vi toàn thế giới, mà lý luận của Người chính là khơi nguồn chiến thắng mà dân tộc ta đã giành được trong thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, giúp dân tộc ta thoát khỏi những đau thương mất mát qua hai cuộc chiến tranh mà thực dân và đế quốc gây ra.

Học thuyết của Người là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, cách thức, hình thức, phương pháp đấu tranh xoá bỏ mọi áp bức, bất công, thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội, giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại.

Cách mạng tháng Mười Nga, minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn, sáng tạo của học thuyết Mác. Bằng thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, Lênin đã biến chủ nghĩa Mác từ khoa học trở thành hiện thực. Sau Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chế độ xã hội mới đã được thiết lập và sau chiến tranh thế giới thứ hai hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã ra đời, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã và đang chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình. Lý luận và thực tiễn cách mạng vô sản trên thế giới đã chỉ ra rằng, tính chất thời đại đã thay đổi mang tính bước ngoặt từ sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước đã khẳng định: Giai cấp tư sản không phải là người bạn của giai cấp vô sản và chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai tốt đẹp của loài người; nếu đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì không thể cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi áp bức, bất công; nhân dân ta mãi mãi phải sống kiếp “ngựa trâu”, làm thân phận nô lệ. Từ đó, Người tin tưởng và đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga, đi theo Lênin, Người coi Cách mạng tháng Mười và học thuyết Mác – Lênin là chân lý, là con đường duy nhất đúng để giúp đồng bào ta đấu tranh giành lại độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, người dân ai cũng được học hành.

Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là “chiếc cẩm nang thần kỳ”, đã giải đáp trúng, đúng những vấn đề mà Người luôn băn khoăn, tìm kiếm mà còn giúp cho Người tìm thấy con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực tế khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã ảnh hưởng quyết định đến lập trường cứu nước và tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó, Người ra sức đấu tranh, bảo vệ, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, vạch ra con đường đúng đắn cho dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho tính đúng đắn, khoa học, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch đang và sẽ tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt, kể cả “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang để công kích, bài xích, xuyên tạc nhằm “hạ bệ” chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng chính những việc đó chứng minh rằng chúng đang sợ hãi, thể hiện sự yếu thế và trên thực tế là thừa nhận sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối cách mạng Việt Nam.

Thời gian càng lùi xa thì người ta càng có điều kiện để kiểm nghiệm lại những gì đã làm và xảy ra trong quá khứ, thấy rõ tốt xấu, đúng sai và mới thấu hiểu những triết lý nhân sinh, biết được mình là ai, ai là bạn, ai là thù. Với những ai cố tình xuyên tạc, bóp méo khi cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời từ các điều kiện kinh tế - xã hội ở thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX hiện nay đã lỗi thời, và không còn phù hợp, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là hệ tư tưởng mang tính dân tộc không đại diện cho giai cấp nào, kết quả đều lâm vào tình cảnh bế tắc về nhận thức, khủng hoảng về phương pháp luận.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và luôn vận động theo theo quy luật của nó, mọi cản trở tiến bộ xã hội đều bị lên án, tất yếu sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Xu thế phát triển tất yếu của lịch sử là không thể đảo ngược, cỗ xe vận hành của thời đại không thể đổi khác, xã hội không thể đi theo con đường tư bản chủ nghĩa với những khuyết tật, bất công, bất bình đẳng vốn có mà nó đang mang trong mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán và khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Chính vì lẽ đó, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề mang tính nguyên tắc đối với Đảng ta. Chúng ta kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ những thế lực thù địch, những kẻ cơ hội.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bản chất khoa học, cách mạng, giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” mà các thế lực thù địch bày ra.

Trước sự vận động, biến đổi phức tạp của tình hình hiện nay, Đảng ta nhận định chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội đan xen với nguy cơ, thách thức, hàng loạt các vấn đề phức tạp về kinh tế, chính trị, xã hội, thiên tai, dịch bệnh… đang đặt ra bức xúc đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải nhận thức và vận dụng sáng tạo các quy luật khách quan, từng bước làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn nhiều vấn đề về mặt kinh tế, xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là phương thuốc hữu hiệu để đập tan sự hoài nghi, thù địch, quan điểm sai trái phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, góp phần tích cực để phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng hiện nay.

Đây là phương thuốc hữu hiệu nhất để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam, là cơ sở để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không để thế lực thù địch, phản động nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi tới.

Tố Tuấn - Văn Duẩn