Gò Dầu: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh dành cho đối tượng 4 năm 2021 

Cập nhật ngày: 20/04/2021 - 12:16

BTNO - Ngày 19.4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Dầu phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -an ninh cho đối tượng 4 năm 2021.

Quang cảnh lớp học.

Trong thời gian 4 ngày các học viên được truyền đạt các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về: quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. ….

Lớp học giúp cho học viên hiểu rõ những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến Hòa Bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hồng Ân