Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng:

Góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng 

Cập nhật ngày: 24/01/2022 - 00:59

BTN - Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả quan trọng và toàn diện. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm đề ra. Trong đó, có 4/4 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đạt và vượt so Nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái cho biết, xác định công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và đạo đức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, năm qua, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ứng dụng công nghệ - thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức các hội nghị trực tuyến, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng từ Trung ương đến Đảng bộ cơ sở.

Qua đó, giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân nắm rõ quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong từng nội dung, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động, sự đồng thuận xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào vai trò, sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Có được những kết quả trên là nhờ các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, được dân quý, dân tin, cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đó còn là nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng và sự nỗ lực, không ngừng đổi mới tư duy, cải tiến phương thức làm việc của toàn Đảng bộ”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn, ban hành các kế hoạch, chỉ thị, đề án nhằm định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sinh hoạt chi bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của các cấp uỷ, chính quyền và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng, đảng viên; quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) gắn với các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện đảng viên, gắn với đăng ký và cam kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; qua đó, hằng tháng và cuối năm, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tự liên hệ, đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện những hạn chế, thiếu sót để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới; xem đây là biện pháp quan trọng để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2021 là, các cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch, về cơ bản, tỉnh đã từng bước kiểm soát, khống chế dịch Covid-19.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, một trong những điểm mới trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng đổi mới tư duy, phương thức, lề lối làm việc theo hướng thiết thực, cụ thể.

Đặc biệt, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, mới phát sinh, bức xúc để dành thời gian bàn bạc đánh giá sâu, làm rõ nguyên nhân của những mặt tồn tại, hạn chế để có giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên xây dựng, củng cố về tổ chức, hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện theo quy định. Đã tổ chức thực hiện các đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở tinh gọn, giảm bớt đầu mối, giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Kết quả, toàn tỉnh thực hiện tinh giản 10 biên chế, luỹ kế từ năm 2015 đến nay là 113 biên chế, đạt 171,21% so với kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cho biết thêm, trong năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được các cấp uỷ quan tâm, chú trọng, đổi mới gắn với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh, kế hoạch luân chuyển, cũng như quy hoạch được phê duyệt.

Nhìn chung, những cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm là những cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý bằng những kết quả cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái (bên trái) trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Tô Thành.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ban hành Đề án kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng; Đề án hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nhất là ban hành và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5.11.2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025; qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng- nhất là liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác kết nạp đảng viên đạt được kết quả phấn khởi. Toàn tỉnh kết nạp 1.082 đảng viên, đạt 108,96% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 (trong đó, 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp 102 đảng viên, đạt 125,93% so với Nghị quyết).

Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng Đảng trong năm 2021 là tiền đề, động lực quan trọng cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của cả nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tố Tuấn