BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng Đảng

Kiểm soát tài sản của người có chức vụ 

Cập nhật ngày: 28/11/2023 - 22:53

BTN - Ngày 14.11.2023, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký Công văn số 2767 gửi các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Công văn nêu, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56 ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Tăng cường xác minh

Thanh tra Chính phủ thông báo định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và đề nghị cơ quan liên quan thực hiện như sau:

Các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập xây dựng, phê duyệt, ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, trước ngày 31.1.2024 và tổ chức thực hiện theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra xác minh đối với các trường hợp cán bộ có tố cáo, dư luận phản ánh về không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, cán bộ có nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản và cán bộ có dư luận nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản theo quy định.

Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương thông báo định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đến Uỷ ban Kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ trên địa bàn để tổ chức thực hiện.

Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gửi báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15.5.2024 theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Công văn 2767 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ nhiệm vụ định hướng xác minh tài sản, thu nhập đối với từng cấp, ngành, địa phương. Cụ thể, đối với Thanh tra Chính phủ, xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên; người giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong doanh nghiệp của Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm soát của các cơ quan của Đảng theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm là xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực như: đầu tư xây dựng, tài chính, ngân hàng, quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, y tế, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, đầu tư công, dịch vụ công, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ án, vụ việc.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý và kiểm soát của mình.

Trọng tâm là xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch; cấp phép, đấu thầu, đấu giá; tài chính ngân sách, thuế, chứng khoán, quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ án, vụ việc; việc thực hiện các chủ trương, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch bệnh; tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đăng kiểm.

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác minh tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm công tác tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm soát của các cơ quan của Đảng theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm là xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch và thực hiện; cấp phép, đấu thầu, đấu giá; tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ án, vụ việc; việc thực hiện các chủ trương, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch bệnh; tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đăng kiểm.

Đối với các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác thuộc Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP chủ động xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 bảo đảm đúng quy định của Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế phối hợp.

Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu thực hiện nghiêm túc

Sau khi có công văn của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Tỉnh uỷ có văn bản gửi các cơ quan liên quan truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ thực hiện nội dung nêu trên.

Văn bản nêu, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn 2767 của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập xây dựng, phê duyệt, ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trước ngày 31.1.2024 để thực hiện thống nhất, đồng bộ, báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15.5.2024.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ- cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra xác minh đối với các trường hợp cán bộ có tố cáo, dư luận phản ánh về không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, cán bộ có nhiều đất, nhiều nhà, nhiều tài sản và cán bộ có dư luận nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Việt Đông