Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Giai đoạn 2016-2020, thu hút đầu tư nước ngoài của Tây Ninh tăng mạnh, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao, đạt hơn 4,5 tỷ USD, tăng 69,8% so với cùng kỳ giai đoạn 2011-2015 (mục tiêu kế hoạch 2016-2020 đề ra là 2.900 triệu USD).