Yêu cầu các tỉnh mở thêm điểm bán hàng tạm thời để đảm bảo nguồn cung

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong các khu vực bị cách ly nếu có.