Xây dựng ấp nông thôn mới thông minh, hình thành nông dân số

Là một trong những địa phương xây dựng mô hình ấp thông minh trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành đã triển khai sâu rộng về công tác chuyển đổi số, mang lại nhiều tiện ích thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.