Bến Cầu: Phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2021-2025

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, huyện Bến Cầu đã đạt 144/152 tiêu chí (đạt 94,7%), bình quân đạt 18 tiêu chí/xã, có 6/8 xã đạt 75% (Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Long Chữ, Lợi Thuận và Tiên Thuận); 2 xã An Thạnh và Long Giang đạt 15/19 tiêu chí.