Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

5 năm thực hiện nghị quyết 18-NQ/TW: Ghi nhận ở một địa phương

Kỳ 1: “Nhất thể hoá” một số chức danh ở cấp cơ sở: những thành quả bước đầu 

Cập nhật ngày: 05/08/2022 - 00:01

BTN - Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian qua bảo đảm theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Cách đây gần 5 năm, ngày 25.10.2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở Nghị quyết 18 của Trung ương, ngày 15.3.2018, Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tính từ khi Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương ra đời cho đến thời điểm này, chỉ còn hơn hai tháng nữa là tròn 5 năm. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 18 trên địa bàn tỉnh như thế nào, hãy bắt đầu từ huyện Châu Thành.

Cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND 3 cấp năm 2021 tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Ảnh minh hoạ

Thực hiện nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội Châu Thành đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.

ĐỔI MỚI CÓ TÍNH KẾ THỪA

Theo tinh thần này, việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo.

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Quá trình đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Những việc mới, chưa được quy định, kịp thời xin chủ trương của tỉnh để thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội...

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian qua bảo đảm theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Thực hiện các mục tiêu tổng quát, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu cơ bản trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2015-2021 đề ra là giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015, góp phần giảm chi thường xuyên và cải cách chính sách tiền lương.

Thực hiện các mục tiêu cụ thể, lãnh đạo huyện Châu Thành cho biết, đến nay, địa phương cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó; kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Châu Thành đã thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Địa phương này đã hoàn thành việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 đối với khối công chức hành chính các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch số 65-KH/TU, đến nay, các cơ quan, đơn vị đều được phân bổ số lượng biên chế, số lượng cấp phó bảo đảm theo quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trên cơ sở tổng số biên chế được tỉnh phân bổ hằng năm.

Châu Thành không thành lập tổ chức trung gian, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại, giảm số lượng cơ quan, đơn vị bảo đảm lộ trình và chủ trương của tỉnh. Triển khai thực hiện mô hình sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phát huy được năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã thực hiện giảm mạnh số lượng người phục vụ trong các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Quán triệt Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 23.4.2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 15.3.2018 của Tỉnh uỷ về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Châu Thành đề ra 14 nhiệm vụ cụ thể, quy định nhiệm vụ, tiến độ thời gian cho từng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Huyện uỷ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, qua đó kịp thời sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Huyện uỷ xây dựng, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc.

Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện chủ trương phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 15-KH/HU ngày 4.10.2016. Hiện nay, Châu Thành có 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, gồm Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Thái Bình trực thuộc Đảng uỷ xã Thái Bình, Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư TDIF, tỷ lệ 6,06% so với tổng số doanh nghiệp đã thành lập tổ chức chính trị - xã hội (33 tổ chức).

Ngày 14.5.2018, Huyện uỷ có công văn chỉ đạo đảng uỷ 15 xã, thị trấn thực hiện một số giải pháp bảo đảm duy trì 100% ấp, khu phố có chi bộ như hiện nay. Khắc phục tình trạng trưởng ấp, khu phố không là đảng viên, hiện nay, 73/73 trưởng ấp, khu phố là đảng viên.

Thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố (hiện nay, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố 34/73 người, bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố 29/73 người).

Thực hiện tinh giản biên chế, ngày 11.6.2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành công văn phân bổ số lượng biên chế cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Tại thời điểm đó, các cơ quan này có 67 biên chế, theo tinh thần tinh giản đến năm 2021 còn 63 biên chế. Thực hiện bảo đảm lộ trình tinh giản biên chế hành chính (khối Đảng, đoàn thể, khối Nhà nước) từ 170 biên chế (năm 2015) giảm xuống còn 153 biên chế (năm 2021), tỷ lệ 10%.

VIỆT ĐÔNG

(Còn tiếp)