BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một số sự kiện trong ngày 6 tháng 2.

Cập nhật ngày: 06/02/2013 - 07:41

Một số sự kiện trong ngày 6 tháng 2:

Việt Nam

* Danh sĩ Nguyễn Thiếp, hiệu La Sơn phu tử, sinh nǎm 1723 ở Hà Tĩnh và mất ngày 6-2-1804.
Ông thi hội, đỗ tam trường nǎm 1749 làm huấn đạo, rồi tri phủ, sau từ quan, về quê nhà dạy học. Chúa Trịnh Sâm nhiều lần mời ông ra làm việc nhưng ông vẫn từ chối. Vua Quang Trung chân thành viết thư mời nhiều lần ông mới ra giúp nhà Tây Sơn góp phương sách đánh giặc, làm Viện trưởng Viện Sùng Chính, tương đương với Thượng thư Bộ Học. Khi vua Quang Trung mất, ông không nhận cộng tác với Gia Long.

Nguyễn Thiếp còn để lại La Sơn thi tập, Lập Phong vǎn các, Hạnh Am thi vǎn tập, nói lên tấm lòng luôn gắn bó với quê hương.

* Tháng 2-1946, chiến khu Đ ở miền Đông Nam bộ được thành lập.

Đây là cǎn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau này, do cuộc kháng chiến phát triển, chiến khu Đ được mở rộng trên miền rừng núi hiểm trở từ biên giới Việt Nam - Cǎmpuchia đến gần sát các thành phố Sài Gòn, Biên Hoà và Thủ Dầu Một.

* Ngày 6-2-1967, máy bay Mỹ rải thuốc khai quang ở phía Nam vùng phi quân sự. Hàng chục tấn thuốc diệt cỏ cũng được ném xuống để cho cây rụng lá, cỏ không mọc được làm cho đối phương không còn chỗ ẩn núp.

Sông ngòi ở miền Bắc, cửa biển Hải Phòng đều bị thả mìn để cho tàu bè không di chuyển được.
Như vậy, đế quốc Mỹ đã dùng những phương pháp mà phần lớn bị dư luận quốc tế phản đối.

Thế giới

* Tháng 2-1848, lần đầu tiên "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" được công bố trên báo Luân Đôn (nước Anh) do Các Mác và Phriđric Ǎngghen soạn thảo, đúng vào lúc này, cuộc cách mạng bắt đầu nổ ra ở châu Âu.

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" là một vǎn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, nêu luận điểm cơ bản của học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp về chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân. Chủ nghĩa này soi sáng cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, từ chỗ tự phát sang tự giác, không có tổ chức thành có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của một đảng mácxít.

Cho đến ngày nay, tư tưởng cơ bản trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" vẫn tiếp tục chiếu sáng con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.