Năm 2020 tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Cập nhật ngày: 25/12/2019 - 14:03

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng 25/12, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai nhiều nội dung.

Báo cáo về nhiệm vụ năm 2020, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ triển khai thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. (ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Ban sẽ tham mưu hoàn thiện có chất lượng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tinh thần kết hợp hài hòa giữa kế thừa, đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến, tính đặc thù nhưng dứt khoát phải nâng cao chất lượng nhân sự.

Tổ chức thật tốt và thảo luận có hiệu quả Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trình Đại hội XIII. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới.

Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp. Đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh việc kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương, “cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương”, nhất là người đứng đầu.

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. 

Ngoài ra, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực rà soát chức năng, nhiệm vụ để tránh trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần “một việc chỉ có một cơ quan, một người làm nhưng một cơ quan, một người có thể làm nhiều việc”.

Thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian; giảm tỷ lệ người phục vụ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động cũng được Ban Tổ chức Trung ương lưu ý trong nhóm nhiệm vụ năm 2020.

Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng, theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình lưu ý là tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc.

Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, xây dựng cơ chế để tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngoài nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương sẽ triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; nghiên cứu xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng với đó từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến..../.

Nguồn VOV