Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Năm 2022: Gò Dầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trên 99% 

Cập nhật ngày: 05/03/2023 - 12:17

BTNO - Ngày 2.3, UBND huyện Gò Dầu tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu thảo luận về công tác CCHC.

Năm 2022, UBND huyện và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn.

Các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC bằng nhiều hình thức để người dân nắm và thực hiện đạt hiệu quả.

Năm 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Dầu giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định, tiếp nhận trên 17.000 hồ sơ, trong đó, nhận trực tiếp hơn 11.200 hồ sơ, gần 5.800 hồ sơ trực tuyến và hơn 1.300 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Đã giải quyết đúng hạn hơn 16.900 hồ sơ, đạt 99.56%.

Riêng ngành Công an tiếp nhận 27.064 hồ sơ; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh Chi nhánh huyện Gò Dầu tiếp nhận hơn 42.300 hồ sơ.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống một cửa.

Ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò người đứng đầu và nâng cao năng lực cho đội ngũ các bộ trong công tác CCHC; quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ CCHC trong thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022.

Trọng Cầu