Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ

Sư đoàn 5 là đơn vị chủ lực được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm toàn quân về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện nhiệm vụ Quân khu giao.