Người dân đề nghị mở đường công cộng theo bản đồ cũ

Qua kiểm tra, các hộ dân đều xác định con đường này hình thành từ trước năm 1993, do các chủ sử dụng đất tự chừa ra để làm đường đi chung, vận chuyển nông sản. Trên bản đồ 299 và trên sơ đồ các giấy CNQSDĐ đã cấp trước đây cũng đều thể hiện sự tồn tại của con đường.