Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Chi bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra 

Cập nhật ngày: 25/03/2020 - 09:02

BTNO - Sáng 23.3, Chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ có sự thay đổi về công tác cán bộ (nhiều cán bộ đảng viên nghỉ hưu, tiếp nhận cán bộ mới từ các sở, ban, ngành...), do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo, cấp uỷ phải luôn bám sát tình hình thực tiễn cơ quan, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên.

Xác định nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ cùng với Ban Thường trực lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều Cuộc vận động, phong trào, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động Quỹ “Vì người nghèo”...

Chi bộ cũng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể và của từng đảng viên, qua đó đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra, cùng với Ban Thường trực luôn quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Với nhiệm vụ chính trị luôn hoàn thành tốt, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc Khối thi đua Mặt trận - các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới được bầu gồm 5 ủy viên, đồng chí Đặng Minh Lũy - Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQVN tỉnh được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

MTTQ