Sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV 22.12 Tây Ninh

Cập nhật ngày: 29/12/2015 - 03:30

Theo đề án được phê duyệt, sau khi được sắp xếp, đổi mới, Công ty TNHH MTV 22.12 Tây Ninh vẫn giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Một đơn vị kinh doanh thuộc Công ty TNHH MTV 22.12 Tây Ninh.

Về phương án sử dụng đất, hiện Công ty đang sử dụng diện tích 715,75 ha đất. Sau khi sắp xếp, diện tích đất Công ty được phân bổ như sau: Công ty được tiếp tục thuê 582,39 ha; được giao sử dụng đất nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất 133,36 ha.

Đối với tài sản là vườn cây cao su được giữ lại, Công ty tiếp tục quản lý sử dụng đúng quy hoạch. Đối với tài sản là những công trình thiết yếu (điện, đường, trường, trạm…) gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục quản lý sử dụng theo quy định hiện hành.

Về tài chính và đầu tư, Công ty chủ yếu tận dụng nguồn vốn hiện có, đồng thời khai thác tối đa nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất…

Hiện Công ty TNHH MTV 22.12 Tây Ninh là doanh nghiệp Nhà nước, do Bộ CHQS tỉnh làm chủ sở hữu, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình và kinh doanh dịch vụ.

Hoàng Thi