Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

Tây Ninh đang khẩn trương thực hiện 

Cập nhật ngày: 14/05/2024 - 18:23

BTNO - Kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận chương trình giám sát công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu 7 UBND tỉnh, thành phố- trong đó có Tây Ninh- khẩn trương trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành trong tháng 5.2024.

Đối với nội dung này, UBND tỉnh Tây Ninh đang chỉ đạo thực hiện để khẩn trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Trước đó, ngày 28.2.2024, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh kèm theo đề cương nghị quyết “Quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng nghị quyết. Trên cơ sở đó, Sở Tài Chính - cơ quan tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng dự thảo nghị quyết và đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UB.MTTQVN tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Qua rà soát tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có 5 cơ quan, đơn vị thực hiện thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh ban hành với 6 loại phí, lệ phí đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện để thực hiện giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Ảnh: Tâm Giang).

Theo dự thảo nghị quyết, về lệ phí, giảm 50% đối với mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí hộ tịch (trừ lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài); lệ phí cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Đối với phí, giảm 10% mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dịch vụ công trực tuyến.

Chế độ thu, nộp phí, lệ phí được thực hiện theo các Nghị quyết số 03, 04, 07, 08, 09 của HĐND tỉnh ban hành ngày 1.7.2021.

Người dân truy cập cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ TTHC trực tuyến.

Sau khi được UBND tỉnh thống nhất, được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, đủ điều kiện, dự thảo nghị quyết này sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh sắp tới.

Chính sách này sẽ góp phần khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC.

Phương Thuý