Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tây Ninh đẩy mạnh việc rà soát quy định, đánh giá TTHC trong năm 2020 

Cập nhật ngày: 26/03/2020 - 08:15

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành kế hoạch là trước ngày 10.10.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, có 25 nhóm và trên 50 TTHC được phê duyệt giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện phải thực hiện rà soát quy định, đánh giá TTHC trong năm 2020 theo đúng Thông tư số 02/2017/TT-VPCP  ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Nội dung rà soát TTHC sẽ tập trung vào các TTHC, nhóm TTHC trọng tâm có liên quan đến các lĩnh vực như: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ...

UBND tỉnh cũng lưu ý khi thực hiện rà soát TTHC, trường hợp trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu rà soát thêm các TTHC chuyên ngành hoặc trọng tâm mà chưa được phê duyệt trong kế hoạch này thì các cơ quan, đơn vị phải thực hiện rà soát theo đúng các nội dung của kế hoạch của tỉnh.

Ngoài ra, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được giao chịu trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; kiểm tra chất lượng kết quả rà soát; tổng hợp kết quả rà soát trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa; theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

TC