Tháng 2.2010: Kim ngạch xuất – nhập khẩu giảm so với tháng trước, tăng so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 03/03/2010 - 05:53

Trong tháng 2.2010 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 57,5 triệu USD, giảm 18,7% so tháng trước, tăng 65,9% so với cùng kỳ.

So với tháng 1.2010, hầu hết các thành phần kinh tế đều có giá trị xuất khẩu giảm, trong đó kinh tế tư nhân giảm 20,5%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18,1%, kinh tế nhà nước giảm 18,6%.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 128,17 triệu USD, tăng 65,88% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế tư nhân tăng 129,9%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 51,57%, kinh tế nhà nước tăng 48,71%.

Về kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 23,4 triệu USD, giảm 17% so với tháng trước, tăng 57,4% so cùng kỳ. Các thành phần kinh tế đều có giá trị nhập khẩu giảm từ 13- 17% so tháng trước.

Luỹ kế, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 51,7 triệu USD, tăng 57,42% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 75,37%, kinh tế tư nhân giảm 41%.

Ngoài ra, tính đến ngày 15.2.2010, toàn tỉnh có 193 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 880,868 triệu USD.

Đ.H.T