Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo

Trong các ngày từ 02.8.2021 đến 08.8.2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện: