Công ty Điện lực Tây Ninh thay đổi hình thức thông báo tiền điện

Kể từ tháng 2.2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ ngừng thực hiện hình thức gửi thông báo tiền điện trực tiếp tại nhà khách hàng.