Công ty Điện lực Tây Ninh: Đảm bảo cung cấp điện phục vụ dịp lễ 30/4 và 01/5

Không thực hiện các công việc có cắt điện trên lưới điện trong thời gian các ngày nghỉ lễ. Không thực hiện cắt điện vào các ngày nghỉ lễ, trừ trường hợp phải xử lý sự cố hoặc có chỉ đạo từ cấp trên.