Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 13/03/2023 - 10:06

BTNO - Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà.

Đại tướng Phan Văn Giang- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng và các văn bản liên quan về bảo vệ Tổ quốc nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nền tảng vững chắc; bảo đảm tốt vấn đề an ninh lương thực, hàng hoá thiết yếu cho sản xuất, đời sống nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về lịch sử, văn hoá của dân tộc, về chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về công tác đối ngoại; củng cố, duy trì quan hệ đối ngoại, hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh thuộc Campuchia giáp biên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phân giới cắm mốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Tố Tuấn