BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt cấp xã

Cập nhật ngày: 27/10/2015 - 06:21

Đại biểu tham gia tập huấn.

Trong ba ngày (27-29.10), các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) truyền đạt và tổ chức nghiên cứu các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chính sách của Đảng ta về tôn giáo; quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay;

Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 92 của Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình đảm bảo an ninh tôn giáo hiện nay; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; một số vấn đề liên quan đến nhân quyền, đối ngoại tôn giáo…

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của huyện Trảng Bàng những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo trong tình hình mới. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, góp phần ổn định chính trị và quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Tấn Trung