Triển khai kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2015

Cập nhật ngày: 01/02/2015 - 04:19

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe cán bộ Cục Thống kê phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung, hướng dẫn cách ghi phiếu của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các yếu tố của sản xuất (lao động, vốn, tài sản,...) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014, cũng như đánh giá thực trạng về năng lực của doanh nghiệp thuộc các ngành và thành phần kinh tế. 

Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết để tính các chỉ tiêu thuộc hệ thống phát triển kinh tế quốc gia và so sánh quốc tế đối với khu vực doanh nghiệp; cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp phục vụ các yêu cầu thống kê doanh nghiệp và các yêu cầu khác.

Trong đợt điều tra năm 2015, Cục Thống kê tỉnh tập trung điều tra theo 14 loại phiếu điều tra, như: Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp, HTX năm 2014; Kết quả hoạt động của HTX năm 2014; Kết quả sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp; kết quả hoạt động xây dựng năm 2014; Kết quả hoạt động thương nghiệp; Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát;

Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch; Kết quả hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính tiền tệ; Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; Phiếu thu thấp thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất; Phiếu thu thập thông tin các doanh nghiệp lập danh sách; Thu thập thông tin áp dụng cho các doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014.

Theo kế hoạch, từ ngày 1.3 đến hết tháng 5.2015, Cục Thống kê Tây Ninh sẽ tiến hành đợt điều tra.

Hoa Lư