Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 

Cập nhật ngày: 22/12/2021 - 17:00

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở ba lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

Kế hoạch tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

Ngoài ra, tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đông Nguyên