Bài 2: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng 
để điều tiết bố trí sử dụng đất đai

Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nhà nước quyết định mục đích sử dụng và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.