Được vào biên chế trước khi luật có hiệu lực

Trước khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh quy định bỏ hay giữ biên chế lâu dài đối với viên chức. Đến nay, câu trả lời đã rõ, chuyện “biên chế vĩnh viễn” đối với viên chức đã hoàn toàn bị loại bỏ, thay vào đó là hợp đồng làm việc có thời hạn.