Tân Biên bảo vệ “vùng xanh”, phục hồi kinh tế

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, thời điểm này, huyện Tân Biên sẵn sàng và đáp ứng các điều kiện cần để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Cuộc sống người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn huyện đang dần phục hồi và chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.