Nền tảng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, Tỉnh uỷ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng bộ theo chủ trương của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.