Bài 1: Sáp nhập gần một trăm trường học

Ngày 25.10.2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương, bộ máy được thu gọn, số lượng biên chế được cắt giảm đáng kể dù còn gặp khó khăn, bất cập.