Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ gốc

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.