Sẽ tác động tích cực đến kinh tế - xã hội địa phương

Những nghị quyết này là cơ sở pháp lý, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tế, huy động nguồn lực của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.