Gần 500 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh

Kỳ thi năm nay diễn ra muộn hơn so với những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19.