Tây Ninh: Chú trọng xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ

Nhiều năm qua, tỉnh Tây Ninh luôn đạt thành tích cao trong công tác xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ. Có được kết quả đó là nhờ sự tham mưu đúng, trúng, hiệu quả của cơ quan quân sự các cấp, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.