Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Cập nhật ngày: 03/10/2018 - 20:04

Chiều 3-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) làm việc tại hội trường về công tác nhân sự.

Tại đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII) là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Nguồn SGGPO