BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 17:05

BTNO - Chiều 28.5, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) và bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, HĐND tỉnh đã thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng loại đô thị, kế hoạch đầu tư công, chế độ chính sách và an sinh xã hội …với tỷ lệ tán thành cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với “Nghị quyết một số chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội” được ban hành đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và nhân dân đồng thuận, tham gia thực hiện nghị quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đối với các Nghị quyết liên quan đến đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000.

Đối với Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng là đô thị loại III, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Đề án.

 Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày nghị quyết thuộc lĩnh vực của ngành.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chúc mừng đại biểu Nguyễn Hồng Thanh, đại biểu Trương Nhật Quang đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; chúc các đại biểu vừa được bầu tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

15 nghị quyết chuyên đề được HĐND tỉnh khoá X thông qua tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề)

1.Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 - 2025.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 _ Nguồn ngân sách địa phương.

4. Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 - Nguồn  ngân sách nhà nước.

5. Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2.

6. Nghị quyết Thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000.

7. Nghị quyết Quy định một số đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

8. Nghị quyết Quy định nội dung và định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

9. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.

10. Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

11. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025.

12. Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

13. Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

14. Nghị quyết Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

15. Nghị quyết Quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phương Thuý

Tin liên quan