Xã Bàu Đồn: Quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Năm 2021, Bàu Đồn là một trong những xã được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao. Dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, xã đã cơ bản hoàn thành 14/16 tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao.